Advokátní kancelář poskytuje právní služby, v poměrně širokém spektru platného práva na území České republiky jak fyzickým, tak i právnickým osobám. Základem jsou právní služby v oblasti soukromého – civilního, zejména občanského a obchodního práva. V této oblasti poskytují advokáti právní služby především obchodním společnostem, družstvům, podnikatelům – fyzickým osobám a dalším občanům v plné šíři jimi poptávaných služeb a zastupují tyto klienty v řízeních před soudy a ve správních řízeních před orgány státní správy. Jsou však poskytovány i právní služby v dalších, méně frekventovaných, oborech práva, jako např. v konkurzním právu.

V užším zaměření advokátní kancelář především připravuje kompletní podklady pro založení, vznik, změny či zrušení a zánik obchodních společností či družstev, návrhy změn jejich zakladatelských dokumentů, přípravu konání a jednání orgánů společností či družstev, přípravu obchodních smluv, jejich protinávrhů a zpracování jejich analýz, včetně smluv o prodejích podniků, převodů nemovitostí, zajišování pohledávek a jejich vymáhání v rámci možností, daných platným civilním právem a konečně poskytuje i poradenství v záležitostech bytového, pracovního a rodinného práva. Advokáti advokátní kanceláře působí také jako rozhodci podle zák.č. 216/1994 Sb..