Při poskytování právních služeb používá advokátní kancelář druhy odměn, povolené platným advokátním tarifem. Smluvní cena běžně poskytovaných služeb se sjednává jako cena pevná. Jedná-li se o poskytování právní služby v delším časovém horizontu, ovlivněném složitostí věci, sjednává se smluvní cena podle hodinové sazby, která se pohybuje s ohledem na náročnost věci v rozmezí od 900,- Kč do 2.500,- Kč. Advokátní kancelář využívá i možnosti ujednání o paušálních odměnách, zejména při navázání dlouhodobější spolupráce s klientem.

Ke všem druhům odměn jsou připočítávány vynaložené hotové výdaje, s jejichž předpokládanou výší je klient vždy předem seznámen.

O poskytování právní služby se s klientem uzavírá smlouva, která obsahuje ujednání o ceně služby, její splatnosti - zpravidla s ohledem na průběh služby a dosažený výsledek. Podle okolností věci se vyžaduje i složení příslušné zálohy na poskytovanou službu.

Advokátní kancelář je plátcem daně z přidané hodnoty.